BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
anh tin bai

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND phường Cốc Lếu triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:

1. Cải cách thể chế

- Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 - Thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp.

 - Thực hiện nghiêm túc thẩm tra, thẩm định văn bản QPPL trước khi ký ban hành, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Ứng dụng triệt để phần mềm VNPT-Igate vào giải quyết TTHC cho tổ chức, người dân đảm bảo hiệu quả trùng khớp giữa việc luân chuyển hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, nhằm công khai, minh bạch các quy trình giải quyết TTHC. Đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng đơn giản, liên thông, liên kết, hiện đại và trực tuyến.

- Thực hiện đầy đủ việc công khai TTHC theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử và niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường.

- Tiến hành rà soát nhằm nâng cao tỷ lệ các quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông để giải quyết các TTHC liên thông từ thành phố đến phường và ngược lại.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC

- Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện cải cách TTHC. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các công chức có thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. Tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả khi lãnh đạo đơn vị tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường theo hướng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ, công chức theo phương châm “Đơn giản, thân thiện, đúng hẹn”, đảm bảo các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát, sắp xếp các chức danh theo quy định, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác trực, tiếp nhận hồ sơ của bộ phận một cửa, duy trì bố trí 05 cán bộ công chức trực tiếp dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND phường, trong đó: 01 cán bộ công chức thuộc lĩnh vực Địa chính, 02 cán bộ công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch, 01 cán bộ công chức thuộc lĩnh vực Lao động TBXH 01 công chức Văn phòng - thống kê nhằm thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo đúng quy trình.

- Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng theo ngành, lĩnh vực địa phương mình phụ trách.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các ban HĐND phường, xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND với thường trực UBMTTQ cùng cấp.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng, cần quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của lãnh đạo UBND phường, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cán bộ công chức, chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng, đào tạo về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng nâng cao kiến thức đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cải cách hành chính. 100% cán bộ công chức phải xây dựng được kế hoạch chuyên đề thực hiện nhiệm vụ của từng tháng trong năm; hàng tuần, tháng, quý, năm phải định hướng được công việc và phải chủ động tham mưu đối với lĩnh vực phụ trách. 100% cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa phải có trình độ từ Đại học trở lên.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó chú trọng đến việc đánh giá CBCC phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả, thành tích, của công chức, coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, sửa đổi bổ sung và ban hành mới quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm đối với việc đánh giá chất lượng công chức.

- Tăng cường công tác lập hồ sơ công việc, đặc biệt là chỉnh lý tài liệu tồn đọng dảm bảo cho việc lưu trữ, tra cứu tìm kiếm dữ liệu phục vụ cho các hoạt động chuyên môn.

5. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm giúp các cơ quan nhà nước xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tự kiểm tra cải cách hành chính trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền để cán bộ, công chức, nghiêm túc thực hiện; tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

 

Hán Thị Chinh - CC Tư pháp - hộ tịch
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1