BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG - TẦM NHÌN VÀ SỰ SÁNG TẠO
 
Không có mô tả ảnh.
Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao: giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội; trong đó, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Cùng với toàn Đảng, toàn dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần rất quan trọng trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thành công nổi bật, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao: Cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia - dân tộc Việt Nam; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống đại dịch Covid-19; không để bị động, bất ngờ. Chúng ta đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị là bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ thành quả cách mạng đi đúng định hướng chính trị, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cùng với việc nắm vững, triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất và hoàn thành thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn nắm vững các nội dung về tư tưởng, hệ tư tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, giá trị và ý nghĩa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hình mới; đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động và tác hại chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, trên cương vị, chức trách của mình, đã tham mưu, hiến kế và có những đóng góp quan trọng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng trong Quân đội, cán bộ, đảng viên chiến sĩ cần nắm vững và thực hiện tốt hơn mấy nội dung cơ bản sau đây:
(1) Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là: cương lĩnh, chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, kết luận; thái độ, tầm nhìn và tư duy lý luận của Đảng đều phải dựa chắc trên cơ sở, nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, kể từ khi ra đời cho đến nay, trong nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, Đảng ta đều nhất quán khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Sự khẳng định nhất quán, thống nhất nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng to lớn. Nó không chỉ bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân mà còn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng và ý chí kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống mọi biểu hiện sai lầm về đường lối chính trị, quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại tư tưởng cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng ta.
Thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh rằng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Vì lẽ đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là nhiệm vụ sống còn, quyết định sự thành công của cách mạng nước ta; là hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng để chống lại mọi sự tấn công, xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài của Đảng và cả hệ thống chính trị ở nước ta.
(2) Vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thể hiện ở các nội dung cụ thể: Thứ nhất, bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng đối với việc giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thứ hai, bảo vệ và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự là “đạo đức, là văn minh”, là Đảng mácxít - lêninnít chân chính - đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Thứ ba, bảo vệ Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có đủ phẩm chất và năng lực, tài và đức, luôn ngang tầm nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà nhân dân tin tưởng giao phó. Thứ tư, xây dựng, bảo vệ và củng cố vững chắc khối đoàn kết thống nhất trong Đảng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững sự ổn định chính trị, củng cố niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Thứ năm, bảo vệ và góp phần củng cố phong trào cộng sản, công nhân quốc tế trong giai đoạn hiện nay, nhất là bổ sung, phát triển, làm phong phú thêm những nội dung mới, phù hợp với bối cảnh và điều kiện lịch sử mới.
(3) Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần thực hiện hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, ra sức nghiên cứu, học tập, làm sáng rõ và sâu sắc hơn bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tiếp tục khẳng định bản chất khoa học, cách mạng, giá trị và ý nghĩa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, nghiên cứu, luận giải, chỉ ra những vấn đề cần phải nhận thức mới, tiếp tục bổ sung, phát triển những vấn đề lý luận nền gốc và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống trường tồn, thật sự là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tích cực, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Đây là cơ sở, nền tảng vững chắc để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nguồn gốc, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động và tác hại chống phá của “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động; làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ba là, tham mưu, hiến kế, tích cực xây dựng tổ chức bộ máy và lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung xây dựng, củng cố Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Quân đội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí quân đội; giảng viên, nghiên cứu viên ở các học viện, trường sĩ quan; đội ngũ chuyên gia, báo cáo viên, tuyên truyền viên, Lực lượng 47 trong toàn quân; giúp họ phát huy tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” vững chắc, hiệu quả, sắc bén trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ cơ sở, Công đoàn cơ sở, Hội đồng quân nhân và các tổ chức, đơn vị kết nghĩa cộng đồng trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bốn là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dự báo, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; không để bị động, bất ngờ.
Luôn chủ động nhận diện, phát hiện “từ sớm”, “từ xa” các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là cơ bản, thường xuyên, lâu dài; “chống” phải quyết liệt, năng động, sáng tạo, hiệu quả. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu chính thống và các tài liệu, thông tin phản diện để sớm định hướng dư luận, đề xuất biện pháp đấu tranh.
Năm là, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới các văn bản, quy chế, quy định, chính sách, hướng dẫn nhằm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng trong Quân đội. Xử lý kịp thời, hiệu quả những hành vi chống đối, vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; những biểu hiện lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để xuyên tạc, vu khống, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không mắc mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch./.

Nguồn: Ban tuyên giáo tỉnh Lào Cai

Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 807
  • Tất cả: 99,195