Lào Cai: Thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023

Để cải cách thực chất TTHC tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.


 
anh tin bai

Công khai TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp biết

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 4821/UBND-KSTT của UBND tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như: Việc đánh giá tác động (lấy ý kiến các cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh (đơn vị kiểm soát TTHC); tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp) về quy định TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Sở Tư pháp thẩm định chặt chẽ TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Bảo đảm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền (có quy định TTHC) phải nêu rõ: số lượng TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; số lượng, tỷ lệ TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện hành; những TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành dự kiến ban hành mới và lý do ban hành.

Trình công bố TTHC đảm bảo theo quy định; đồng thời công khai TTHC kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hằng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC. (thời hạn báo cáo thực hiện theo Công văn 4624/UBND-KSTT ngày 13/9/2023)

Tiếp tục rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 22/10/2023.

Tăng cường rà soát các quy định TTHC hiện nay, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (lồng ghép trong báo cáo hằng tháng) để nghiên cứu, xem xét điều chỉnh hoặc trình cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp tục cải cách quy trình, TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025; phấn đấu trong tháng 9/2023 hoàn thành biểu mẫu và rà soát, đơn giản hóa và lấy ý kiên cơ quan có liên quan; trong tháng 10/2023 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ. (Thông báo số 208/TB-VPUBND ngày 27/7/2023).

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh  nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 (Công văn số 2489/UBND-KSTT ngày 31/5/2023) và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2023 (sao y số 400/SY-VP UBND ngày 26/6/2023); báo cáo  UBND tỉnh trước ngày 22/10/2023.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 4641/UBND-KSTT ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 372/TB-VPCP; Công văn số 4624/UBND-KSTT ngày 13/9/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC và báo cáo tháng về công tác CCTTHC.  

Thường xuyên cập nhật kết quả đánh giá các nhóm chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, để kịp thời có các giải pháp khắc phục các nhóm chỉ số còn thấp, góp phần tăng thứ hạng các chỉ số của tỉnh.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

nguồn Cổng thông tin Lào Cai
Tin khác
1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 777
  • Tất cả: 99,165